Školní poradenské pracoviště

Ať už potřebuješ poradit se studiem, svěřit se s nějakým problémem, nebo prostě potřebuješ pomoct, jsme tu pro tebe.

Mgr. Anna Spáčilová

výchovný poradce, psycholog

544 221 581/124
spacilova@stredni-slavkov.cz
Kdy přijít: pondělí 13:00 – 15:00


 • Vyhledávám a provádím orientační šetření u žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost
 • Připravuji návrhy na další péči o tyto žáky
 • Poskytuji metodickou a konzultační pomoc pedagogickým pracovníkům školy
 • Spolupracuji s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků;
 • Zprostředkovávám informace o činnosti školy, školských poradenských a poradenských zařízeních o jejich zaměřeních, kompetencích a možnosti využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Podílím se na řešení problémů rodina - žák – škola

Mgr. Iva Boková

školní metodik prevence

544 221 581/169
bokova@stredni-slavkov.cz
Kdy přijít: pondělí 13:00 – 15:00


 • Připravuji Školní preventivní strategii
 • Koordinuji spolupráci zaměstnanců při realizaci Školní preventivní strategie
 • Pracuji a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci realizace Školní preventivní strategie
 • Koordinuji spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti sociálně-patologických jevů
 • Komunikuji osobně, telefonicky a elektronicky s rodiči problémových žáků a s rodiči, kteří si kontakt sami vyžádají

Ing. Lenka Stránská

kariérový poradce

544221581/169
stranska@stredni-slavkov.cz
Kdy přijít: pondělí 13:00 – 15:00


 • Poskytuje individuální i skupinová šetření k volbě pomaturitního studia a zaměstnání
 • Prostřednictvím konzultací předává informace o možnostech studia na VŠ, VOŠ žákům i jejich zákonným zástupcům s ohledem na osobní a studijní předpoklady žáků
 • Pomáhá při zajišťování kontaktu s odbornými poradenskými centry, spolupráce s metodikem prevence, třídními učiteli a ostatními pedagogy
 • Pomáhá při vyplňování přihlášek, s jejich kontrolou a administrativním zpracováním a informuje o přípravných kurzech na přijímací zkoušky
 • Zajišťuje workshopy zaměřené na budoucí profesní uplatnění
 • Zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytuje informace žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek

Informace o chodu a působnosti pracoviště

Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, které slouží poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat žáků. Pracoviště poskytuje prostor, rady, konzultace, rozhovory se žáky, jejich zákonnými zástupci i pedagogy. Má pomoci žákům s problémy ve vzdělávání, s vyhledáváním možností dalšího studia, se zařazením do pracovního procesu, s vylepšením vztahů v rodině i ve třídním kolektivu a k celkově pohodovému klimatu ve škole. Protože přibývá počet žáků s různými zvláštnostmi, potřebami i obtížemi, školní poradenské pracoviště bude vyhledávat takové žáky a problémy s nimi řešit.

Chceš si raději promluvit s někým mimo školu?

Zkus zavolat na Linku bezpečí

 

Linka bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz