Pravomoci ředitele školy
a odvolací lhůty

Vymezení pravomocí ředitele školy
Ředitel odpovídá za plnění učebních plánů a osnov, za odbornou pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Odpovídá za vytvoření výroční zprávy o činnosti školy a za její zpřístupnění. Práva a povinnosti ředitele vyplývají z ustanovení § 164 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.
 
Ředitel školy rozhoduje v oblasti státní správy dle ustanovení § 165, odst. 2 v těchto případech: 
a) povolení individuálního studijního plánu dle § 18 zákona č. 561/2004 Sb.
b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole 
c) přestupu, změně oboru a přerušení vzdělávání
d) opakování ročníku 
e) podmíněném vyloučení ze školy či školského zařízení a o vyloučení ze školy či školského zařízení 
f) uznání dosaženého vzdělání

Odvolací lhůty proti rozhodnutí ředitele školy
Odvolání lze podat proti těmto rozhodnutím ředitele školy ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím ředitele školy. Všechny lhůty jsou počítány ode dne doručení rozhodnutí.
a) povolení individuálního studijního plánu dle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. do 15 dnů
b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole do 3 dnů
c) přestupu, změně oboru a přerušení vzdělávání do 15 dnů
d) opakování ročníku do 15 dnů
e) podmíněném vyloučení ze školy či školského zařízení a o vyloučení ze školy či školského zařízení do 15 dnů
f) uznání dosaženého vzdělání do 15 dnů
g) odmítnutí poskytnutí informací do 15 dnů

Image

Mgr. Vladislava Kulhánková

ředitelka školy