Historie a současnost

Jsme škola, kde má každý své místo. Máme bohatou historii na kterou jsme hrdí a na jejíchž úspěšných základech stavíme.

Něco z naší historie


Naše škola byla založena v roce 1905. Její dlouhou a bohatou historii jsme zmapovali nejen na této stránce, ale i v schématu historie školy. Naleznete tu tak nejen popis historie celé školy, ale příspěvky popisující historii jednotlivých pracovišť, původně samostatných škol.

Rousínov Kalouskova 35

První větší dílna, která se začala zabývat výrobou autokaroserií, byla původně zařízena jako dílna kolářská. Po první světové válce Tomáš Lepil svou dílnu přeorientoval na zhotovování součástek ke karoseriím osobních i nákladních automobilů. Období protektorátu a druhé světové války je poznamenáno uspokojováním zakázek pro vojenské účely, jsou navazovány komerční styky s německými obchodníky. Po skončení druhé světové války a až do roku 1948 se do Slavíkovic (místní část Rousínova) vrátila výroba autodílů a karoserií pro autobusy. V roce 1948 byl Lepilův podnik znárodněn a zařazen do národního podniku Karosa Vysoké Mýto. Slavíkovický závod se začal zabývat výrobou různých karosářských
náhradních dílů a přešel na stavbu speciálních vozidel.

Rok 1961 je důležitým mezníkem pro učňovské školství rousínovských karosářů. Je to rok, kdy učňovské středisko získalo poprvé vlastní dílenské prostory. Jednalo se o bývalé dílny stolařů a dílnu, kde se opravovaly zemědělské stroje. Praktická výuka v těchto dílnách probíhala až do roku 1990. Druhou slavnostní událostí roku 1961 bylo první vyřazení absolventů karosářů a strojních zámečníků. V roce 1963 bylo zřízeno odborné učiliště při národním podniku SVA Rousínov, největší zásluhu na otevření měl tehdejší ředitel závodu Schreiber a krajský školní inspektor Vránek. V době 30. výročí od založení učňovského střediska prošlo školou více jak 1300 absolventů – klempířů pro karoserie a strojních zámečníků. Od 1. září 1998 se stává SOUs Rousínov odloučeným zařízením Integrované střední školy ve Slavkově u Brna.
Podrobně o Kalouskove 35

Slavkov u Brna Tyršova 479

Roku 1903 byla zřízena Zemská odborná hospodářská škola a po řadu let byla dotována Okresním hospodářským spolkem. Dne 1. března 1904 začalo vyučování v 1. ročníku a v listopadu téhož roku se již vyučovalo ve dvou ročnících. Odborným učitelem byl jmenován Zdeněk Šimek. Nová školní budova byla dokončena v roce 1905. Do školního roku 1914/1915 navštěvovalo školu 229 absolventů. V období první světové války sloužily prostory jako skladiště obilí pro vojenské zásobování. V roce 1918 začalo postupně vyučování nejprve po jednom ročníku a teprve v roce 1921 se po zápisu započalo s pravidelným vyučováním ve dvou ročnících. V roce 1924 došlo k rozšíření o ovocnářskou školu. Za druhé světové války výuka krátký čas pokračovala, následně byl ve škole zřízen polní lazaret pro raněné vojáky.
Se združstevňováním byla v roce 1954 vytvořena Střediska pracujícího dorostu v JZD Křenovice, Velešovice, Otnice a dalších. V roce 1956 vznikaly Učňovské zemědělské školy a slavkovská se stala jednou z nich. Od roku 1960 se ve škole učilo každý školní rok asi 300 žáků v 13 až 15 třídách se zaměřením zemědělec-mechanizátor, traktorista-mechanizátor, nástavbový obor pěstitel-mechanizátor a mistrovská škola. Obor kuchař-kuchařka, který je v současné době s malými změnami v učebních plánech naším nosným oborem, byl poprvé otevřen v roce 1978. Při škole byl v roce 1994 zřízen Nadační fond Student, který pracuje dodnes.
Podrobně o Tyršove 479

Slavkov u Brna Čelakovského 689

První školní budovu město Slavkov vystavělo již v roku 1862 a druhou v letech 1905–1907. Možnost navštěvovat střední školu ale ve městě dlouho chyběla. Za to vzdělávání a přípravu mládeže pro řemeslo začala poskytovat od roku 1892 odborná škola pokračovací. Název Živnostenská škola pokračovací nabyla škola roku 1911. Během pěti školních let 1924 až 1929 byla postupně vyčleněna samostatná oddělení pro řemesla kovodělná a oděvní, obor kupecký i povolání holičské a vlásenkářské. Ve školním roce 1930 až 1931 měla škola celkem 13 tříd. Žáci chodili na vyučování do učeben měšťanské školy dívčí a měšťanské školy chlapecké. Výuku měli učedníci a učednice dvakrát v týdnu, v jeden den čtyři vyučovací hodiny. Školními lavicemi prošlo od roku 1909 až do roku 1939 na 2 400 absolventů.
V září 1947 změnila Učňovská škola název na »Základní odbornou školou kovodělnou. Svaz ve Slavkově u Brna získal stavební pozemek na konci ulice Čelakovského a v roce 1954 se započala stavba nového domova mládeže. V průběhu prázdnin 1972 došlo k opuštění učeben a místností nad poštou. V přízemí domova mládeže na Čelakovského byly adaptované velké společenské klubovny na školní třídy. Soustředěním všech úseků do jednoho střediska se zlepšila jejich vzájemná součinnost. V srpnu 1973 došlo ke změně řídících pracovníků na OU. Od září 1990 učitelé a mistři začali každodenně učit v nových učebnách a dílnách. Integrace představovala pro školu od září 1994 možnost vyučovat třídy s učebními obory i třídy se studijním programem. Například ve školním roce 1994–1995 učňovská větev učila profesím: instalatér, mechanik pro stroje a zařízení, dámská krejčová a prodavačka potravinářského zboží. Studijní větev vyučovala obor: management obchodu a služeb. V letech 1998–2001 zůstalo odloučené pracoviště Čelakovského v původních prostorách a stále zde učilo až osm tříd. Na konci prázdnin 2001 byl celý školní areál kompletně vyklizen a celý objekt předán firmě E-com s.r.o., Slavkov u Brna.
Podrobně o Čelakovského 689

Rousínov Tyršova 16

za počátek tradice rousínovského nábytkářství je považován rok 1866, kdy začal provozovat stolařskou živnost Jan Osolsobě, z jehož dílny později vyrostl významný průmyslový závod. Již v roce 1891 byla zřízena v Rousínově tzv. průmyslová škola pokračovací s přípravkou pro učně. Od roku 1908 měla ve druhém ročníku oddělení pro průmysl dřevařský. První ročník byl společný pro všechna řemesla. Snahou bylo zřídit školu denní, která byla v roce 1909 povolena. Trvalo více než deset let, než byla pokračovací dřevařská průmyslová škola ve Staré cihelně dostavěna. Za druhé světové války byla škola dvakrát obsazena nacistickou armádou. Poprvé v roce 1941 před tažením na SSSR asi na tři týdny a podruhé, od Vánoc 1944 až do konce války na našem území roku 1945. Vojáci vždy obsadili celou školní budovu mimo dílny. Za frontových bojů během osvobozování a krátký čas po válce sloužila jako nemocnice Rudé armády.
v roce 1949 bylo zřízeno „Středisko pracujícího dorostu“ při UP závodech v Rousínově. To bylo roku 1952 zrušeno. Od 1. září téhož roku bylo zřízeno „Učiliště státních pracovních záloh č. 15“ v Rousínově. V roce 1957 byly státní pracovní zálohy zrušeny a učiliště přešlo pod podnikové ředitelství, název školy se změnil na „Odborné učiliště UP závodů Rousínov“. V roce 1964 byla zahájena výstavba ubytovny (internátů) UP závodů. Nový areál je dokončen v říjnu 1966. Zahrnoval kromě původní školní budovy z roku 1931 dva bloky domova mládeže včetně jídelny s kuchyní.
Podrobně o Tyršove 16

Škola dnes


Jsme moderní střední škola pro všechny. Nabízíme celou škálu zajímavých oborů s dobrým uplatněním a garantujeme kvalitní praxi i teoretický základ.

Spoléháme na řadu skvělých partnerů z firemního i univerzitního prostředí a můžeme se pochlubit úspěšnými absolventy, kteří na studia u nás vzpomínají pozitivně a s láskou.


Image

Naši klíčoví partneři


Image
Image
Image
Dům zahraničních služeb
autonova
Image
Image
Image
Image
Image

    Chceš vědět o naší škole víc?

    Podívej se, proč jít na ISŠ Slavkov u Brna.
    Přečti si všechny důvody